Lokaal eigenaarschap bij grootschalige opwek

Bronnen VanOns (BVO) wil dat minimaal 50% van de duurzame energieproductie op land in handen komt van de lokale inwoners (particulieren en bedrijven) door hen mede-eigenaar te maken (zoals ook in het ontwerp Klimaatakkoord staat). Dat kan bijvoorbeeld door een lokale energiecoöperatie op te richten. BVO ontwikkelt in opdracht van (een eventueel nieuw op te richten) energiecoöperatie. Zodra een project gerealiseerd is, wordt deze overgedragen aan de lokale coöperatie. Dit is een proces dat zorgvuldig plaats dient te vinden en tegelijkertijd nog niet volledig is uitgekristalliseerd. Aan de hand van vier pilotparken wil BVO samen met de opdrachtgevende lokale energiecoöperaties een proces ontwikkelen en implementeren waarin de participatie en de inbreng van de LEC’s in zowel de ontwikkel als de exploitatieperiode maximaal is en het lokaal eigenaarschap geborgd is na oplevering en overdracht van de zonneparken. Het opzetten van een beheercoöperatie onder BVO is een tweede onderdeel van dit project. Indien een energiecoöperatie het zonnepark niet zelf kan of wil beheren kan het hierin ondergebracht worden, waarbij lokaal eigenaarschap gewaarborgd blijft. 

https://bronnen.vanons.org/